Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Wsparcie młodzieży na Dolnym Śląsku

„Gwarancje dla młodzieży” na szczeblu regionalnym/lokalnym realizowane są przez:

1) Wojewódzkie urzędy pracy (WUP).

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy został wskazany jako jeden z realizatorów zaangażowanych we wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży na obszarze Dolnego Śląska i w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). DWUP będzie inicjować konkursy regionalne ze środków PO WER, adresowane do szeroko rozumianych partnerów rynku pracy, takich jak: agencje zatrudnienia, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe itp. oraz będzie przyjmował do dofinansowania projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy.

Więcej www.power.dwup.pl

 • Zestawienie zawartych umów z Powiatowymi Urzędami Pracy na realizację projektów ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie dolnośląskim w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/20 z okresem realizacji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. pobierz plik  NOWE!!!!
 •  
  Zestawienie zawartych umów z Powiatowymi Urzędami Pracy na realizację projektów ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie dolnośląskim w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-003/20 z okresem realizacji od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku . pobierz plik  NOWE!!!
 • W związku ze zwiększeniem wartości zakontraktowanych środków oraz przedłużeniem realizacji projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych udostępniamy zaktualizowane zestawienie  umów po aneksach zawartych z  Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach naboru wniosków o dofinansowanie nr: POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17. pobierz plik  NOWE !!!
 • Zestawienie zawartych umów z Powiatowymi Urzędami Pracy na realizację projektów ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, stan na 05.05.2017 r. pobierz plik
 • W dniu 07 listopada 2016 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił Listę rankingową dla konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16 na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

- Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER (podpisane umowy - stan na 30.01.2017r.)

 • Zestawienie zawartych umów z powiatowymi urzędami pracy (PUP) na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, stan na 16.06.2016r. pobierz plik.
 • Projekty dla młodych bezrobotnych w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017r. będą realizowały powiatowe urzędy pracy w wynkiu naboru pozakonkursowego nr: PO WER.01.01.02-IP.10-02-001/16. Więcej informacji uzyskasz w powiatowym urzędzie pracy.
 • Projekty dla młodych osób do 30 r.ż. wyłonione w ramach konkursu zamkniętego nr PO WER.01.02.02-IP.10-02-002/15 będa realizowane do marca 2018r. Lista projektów  tutaj...
 • Formy wsparcia dla osób młodych do 30 roku życia w projektach wyłonionych w ramach konkursu PO WER.01.02.02-IP.10-02-002/15
  Projekty będą realizowane do marca 2018r. Czytaj rownież na stronie  DWUP PO WER.

  - Zestawienie projektów - stan na 30.06.2016 r. po podpisaniu umów z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy tutaj... .
   6 spośród 28 projektów zawiera wsparcie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej (poz. 12, 17, 20, 22, 24 i 28).

  - Zestawienie projektów - stan na 07.04.2016 r. po podpisaniu umów z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy tutaj...
   
 • Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży upload/zalecenie rady(1).pdf

 

2) Powiatowe urzędy pracy (PUP).

PUP Bolesławiec  PUP Kłodzko  PUP Oława  PUP Wołów
PUP Dzierżoniów  PUP Legnica  PUP Polkowice  PUP Wrocław
PUP Głogów  PUP Lubań  PUP Strzelin  PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Góra  PUP Lubin  PUP Środa Śląska  PUP Zgorzelec
PUP Jawor  PUP Lwówek Śląski  PUP Świdnica  PUP Złotoryja

PUP Jelenia Góra 

 PUP Milicz  PUP Trzebnica  
 PUP Kamienna Góra  PUP Oleśnica  PUP Wałbrzych  

3) Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).

           Ochotnicze Hufce Pracy, Dolnośląska Komenda Wojewódzka

4) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych Pośredników Finansowych.

           Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

5) Partnerów rynku pracy, w tym partnerów społecznych, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawców wyłonionych do realizacji Gwarancji dla młodzieży.

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał