Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Bezpłatne warsztaty w LUTYM 2016r. w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Data aktualizacji: 02-02-2016

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na bezpłatne warsztaty w zakresie planowania kariery zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Zajęcia odbywają się w naszych siedzibach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.  Plan warsztatów.

Program - Twoja pierwsza praca z EURES

Data aktualizacji: 02-02-2016

Twoja pierwsza praca z EURES to program mający na celu pomoc młodym ludziom do 35 roku życia w znalezieniu zatrudnienia, miejsca odbycia stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim.  Sprawdź co o programie pisze Komisja Europejska i EURES Polska.

Projekt założeń do konkursu regionalnego
w ramach PO WER 2014-2020 – Gwarancje
dla młodzieży

Data aktualizacji: 04-02-2015

„Projekt założeń do konkursu regionalnego w województwie dolnośląskim w ramach PO WER 2014 – 2020 – Gwarancje dla młodzieży”, który posłuży jako materiał źródłowy do opracowania założeń do konkursów regionalnych ujętych w Rocznym Planie Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla uruchomienia wsparcia w ramach PO WER w 2015 r., opracowywanych wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Instytucję Zarządzającą PO WER, oraz DWUP - Instytucję Pośredniczącą PO WER. Projekt zatem nie stanowi kształtu ostatecznego założeń.

Założenia konkursowe (PDF)

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Data aktualizacji: 10-12-2014

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przystąpiło do realizacji rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” (więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej BGK www.bgk.com.pl/pierwszy-biznes/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii ).
Program zakłada udzielanie pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu na założenie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego zadania związane z obsługą pożyczek realizuje

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel: +48 74 66 44 810
fax: +48 74 66 44 822
mail: biuro@frw.pl
www.frw.pl

Kompletny wniosek pożyczkowy można wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, złożyć osobiście w jego biurze lub punktach konsultacyjnych:

 • we Wrocławiu:
  Kancelaria Radców Prawnych dr. P. Bojarski, dr. K. Schmidt-Kwiecińska,

  ul. Oławska 4/2, 50-123 Wrocław
 • w Ząbkowicach Śląskich:
  Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

  ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.

Oferowane wsparcie:

 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,
 • bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców.

Więcej informacji o ofercie Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” znajduje się na stronie internetowej Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

frw.pl/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Wszystkie osoby, zainteresowane powyższymi pożyczkami i doradztwem, zapraszamy do nawiązania kontaktu z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego.

 

Zakończyły się spotkania konsultacyjne

Data aktualizacji: 09-12-2014

W okresie od 13 listopada do 3 grudnia 2014 roku w czterech subregionach, w największych ośrodkach województwa tj. Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych z szeroką grupą partnerów rynku pracy i edukacji, w zakresie realizacji programu „Gwarancje dla młodzieży”. Celem spotkań zorganizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy było:

 • aktywne włączenie partnerów społecznych w działania uruchamiające nowy program wsparcia dla młodych i utworzenie platformy dialogu umożliwiającej wypracowanie założeń do konkursu regionalnego,
 • nawiązanie współpracy przy opracowywaniu szczegółowych zasad konkursów regionalnych dla projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Spotkania odbywały się w grupach tematycznych i zostały poświęcone następującym zagadnieniom:

 • jak rozwijać kulturę przedsiębiorczości wśród młodych osób,
 • jak przeciwdziałać bezrobociu i niedostosowaniu kwalifikacji oraz umiejętności młodych osób do potrzeb rynku pracy na różnych poziomach edukacji,
 • jak przeciwdziałać zagrożeniu wykluczeniem społecznym wśród młodych osób.

W trakcie każdego ze spotkań przedstawiano zarys działań przewidzianych w ramach dokumentu „Gwarancje dla młodzieży”, wskazywano przyszłe możliwości korzystania z PO WER, a także analizowano sytuację osób młodych na dolnośląskim rynku pracy przy wykorzystaniu informacji dostępnych w zasobach publicznych służb zatrudnienia. Część dyskusyjna spotkań koncentrowała się na identyfikacji trudności, na jakie napotykają młodzi w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy, wskazywaniu sprawdzonych dotychczas instrumentów wsparcia, jakie można kierować do młodzieży oraz nakreśleniu ścieżek dotarcia do najtrudniejszych grup, tzw. NEETs, czyli młodych osób pozostających bez zatrudnienia, poza systemem edukacji i kształcenia ustawicznego.
Uczestnicy spotkań mieli okazję wyrazić opinię o niektórych założeniach „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”, w tym o instrumentach, które zostały przewidziane do realizacji
i o pożądanych - według ich wiedzy oraz doświadczenia - niezbędnych działaniach uzupełniających, uwzględniających warunki dolnośląskiego rynku pracy.

Mimo krótkiego okresu realizacji procesu konsultacji społecznych, we wszystkich dziesięciu spotkaniach wzięło udział 277 osób reprezentujących najważniejsze grupy instytucji - potencjalnych realizatorów projektów: m.in. instytucje rynku pracy, instytucje edukacyjne, jednostki opieki społecznej, organizacje pozarządowe.

Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych na spotkaniach uwag i propozycji, jak również zakończeniu działań mających na celu szczegółowe zbadanie liczebności, sytuacji wyjściowej oraz możliwości zastosowania wskazywanego zakresu wsparcia dla grupy docelowej, zostanie przygotowana dokumentacja konkursowa, która będzie obowiązywała w przyszłym roku przy ubieganiu się o środki w ramach konkursów regionalnych ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 34 35 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał