Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Powiatowe urzędy pracy realizują projekty dla bezrobotnej młodzieży w wieku 18-29 lat.

Data aktualizacji: 03-02-2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 27 stycznia 2016 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie nr: POWER.01.01.02-IP.10-02-001/16  w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. O dofinansowanie projektu będą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego. Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 4 do 18 lutego 2016r.

Projekty pozakonkursowe realizowane w wyniku niniejszego naboru, będą realizowane przez powiatowe urzędy pracy w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017r.  i dotyczą aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

(Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji tej kategorii. Pod pojęciem „do 29 lat" rozumie się również osoby, które ukończyły 29 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 30 lat).

Osoby młode które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie:

  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy – oferty pracy, doradztwo zawodowe;
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy – szkolenia, kursy, bony szkoleniowe;
  • pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego - staże, bony stażowe, praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane;
  • mobilności zawodowej – bony na zasiedlenie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy w innym mieście;
  • pomocy osobom z niepełnosprawnościami w zmniejszeniu barier, jakie napotykają młode osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia;
  • wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielanie dotacji oraz wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej i/lub usług doradczo-szkoleniowych umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej firmy.

Więcej informacji uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Baromert zawodów

Data aktualizacji: 03-02-2016

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw.

Zapraszamy do korzystania z wyników!

Baromert zawodów. Raport podsumuwujący badanie w województwie dolnoślaskim. 2015

http://barometrzawodow.pl/

Praktyki i staże? Przedsiębiorcy mówią „tak”

Data aktualizacji: 03-02-2016

Pracodawcy chcą zatrudniać na praktyki i staże. Dobrze oceniają współpracę z urzędami pracy i chętnie korzystają z dofinansowania – tak wynika z najnowszych badań przygotowanych na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Firmy chętnie korzystają również z dofinansowania i chwalą sobie praktykantów oraz stażystów. Mają też swoje uwagi. Wkrótce ma zostać opublikowana pełna baza pracodawców, którzy w najbliższych dwóch latach będą poszukiwali dodatkowych rąk do pracy. Czytaj dalej...

Regionalny plan z setkami milionów dla Dolnoślązaków

Data aktualizacji: 03-02-2016

Ponad 400 mln zł tylko w 2016 r. trafi na dolnośląski rynek pracy. Tak wynika z Regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia na 2016 r. Właśnie kończą się konsultacje projektu dokumentu, który według planu jeszcze w styczniu może przyjąć zarząd województwa dolnośląskiego. Mimo, że stopa bezrobocia w województwie jest rekordowo niska, to do zrobienia jest jeszcze sporo.

Czytaj dalej ...

 

Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, 2015

Data aktualizacji: 03-02-2016

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w październiku 2015r. przygotowało aktualicaję Planu realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce. DOKUMENT (pdf)

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał