Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Nowa wersja ankiety oceny kompetencji cyfrowych

Data aktualizacji: 29-03-2023

MRiPS potwierdziło, iż ocena kompetencji cyfrowych powinna być elementem wywiadu z każdą osobą do 30 roku życia, rejestrującą się w urzędzie pracy - pismo w sprawie do WUP i PUP

Mając na uwadze planowane uruchamianie naborów w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027, Departament Rynku Pracy rekomenduje, do czasu udostępnienia nowej zwalidowanej przez ekspertów zewnętrznych wersji ankiety oceny kompetencji cyfrowych, zastosowanie:

1.            ankiety oceny kompetencji cyfrowych zmodyfikowanej w oparciu o przekazane do DRP uwagi i propozycje;

2.            Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli – DigComp;

3.            innego narzędzia oceny kompetencji cyfrowych, będącego w dyspozycji Państwa urzędów.

 

Po przeprowadzeniu ww. oceny, uzyskany wynik powinien zostać omówiony z klientem i w trakcie tej rozmowy powinna zostać podjęta decyzja o tym, czy zachodzi potrzeba uzupełnienia kompetencji cyfrowych.

W sytuacji stwierdzenia takiej potrzeby rekomenduje się zorganizowanie cyklicznych szkoleń stacjonarnych lub stale dostępnych szkoleń on line, mających na celu uzupełnienie kompetencji cyfrowych.

Szkolenia te powinny dotyczyć dwóch zakresów:

1. Szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych, do których odnosi się część pierwsza narzędzia opracowanego przez DRP (a więc takich zagadnień, jak np. cyfrowe bezpieczeństwo, ochrona danych, RODO, wyszukiwarki, wiarygodność informacji, komunikacja zdalna, publiczne usługi cyfrowe);

2. Konkretnych pakietów oprogramowania i narzędzi biurowych, do których odnosi się część druga ww. narzędzia.

Ponadto, w miarę możliwości, zasadne jest zapewnienie ww. szkoleń na co najmniej dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym. Zakończenie szkolenia powinno być potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji.      

W przypadku projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + organizacja ww. szkoleń może stać się elementem projektu z zakresu wsparcia osób młodych i stanowić jedną z form pomocy w ramach aktywizacji zawodowej wskazanych w IPD dla danego uczestnika projektu. Należy pamiętać jednak, że zawsze takie szkolenie musi prowadzić do nabycia kwalifikacji (w tym zwalidowanych kompetencji), co jest weryfikowane i potwierdzane zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 2 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” do wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021–2027.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przystąpienie osoby młodej do ww. szkoleń już po rozpoczęciu danej formy wsparcia. Niemniej, zasadą generalną powinno być jak najszybsze umożliwienie udziału w takim szkoleniu służącym podnoszeniu kompetencji cyfrowych danej osobie przed rozpoczęciem przed nią faktycznego wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej.

Załączniki:

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła dokument pn. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce – Aktualizacja 2022

Data aktualizacji: 08-08-2022

Aktualizacja

Plan

Rok 2022 - Europejskim Rokiem Młodzieży

Data aktualizacji: 12-04-2022

„Młodzieży! To Wy jesteście najlepszymi ambasadorami tego, co Europa ma do zaoferowania światu” - Margaritis Schinas, Wiceprzewodniczący KE

 

Przedstawiamy działania dedykowane młodzieży:

 

 

 

Kadra EURES w DWUP jest gotowa odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc w znalezieniu odpowiedniej ścieżki rozwoju. Kontakt jest możliwy m.in.  wykorzystując internetowy czat online na stronie internetowej www.eures.dwup.pl

 

O wszystkich inicjatywach UE przeczytać można na Europejskim Portalu Młodzieżowym: www.europa.eu/youth/year-of-youth_pl   ; #EuropeanYearOfYouth

Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży

Data aktualizacji: 07-12-2021

Opublikowaliśmy,  w sekcji Przydatne LINKIZalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży - pobierz plik

Nowe Zalecenie Rady w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia Gwarancji dla młodzieży, zastępujące dotychczasowe Zalecenie z 2013 r.

Dokument ten kładzie silny nacisk na rozwój umiejętności cyfrowych osób młodych. Zaleca podniesienie i ocenę kompetencji cyfrowych uczestników programu GdM.

Na początku przyszłego roku planowane jest uruchomienie testowej wersji narzędzia do oceny kompetencji cyfrowych, które w przyszłości będzie stosowane w programie GdM oraz innych programach dotyczących wsparcia zatrudnienia osób młodych.

Pracownik do zrywania, sortowania i pakowania kwiatów w szklarni

Data aktualizacji: 16-07-2021

Informacja:

Praca w szklarni (głównie stojąca, pozycja pochylona) – zrywanie, sortowanie hortensji, pielęgnacja roślin, przesadzanie roślin do doniczek i odchwaszczanie – do pracy używane są wózki widłowe – nie zachodzi konieczność dźwigania;praca również dla studentów i młodych osób na okres wakacji.

 

Szczegóły oferty:

http://www.eures.dwup.pl/strona-6561-pracownik_do_zbioru_pielegnacji_i.html

 

 

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 500
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał